KVKK Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

KOOPERATİF ORTAKLARI AYDINLATMA METNİ

Değerli Ortağımız; www.

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden İMES Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.


1.Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?Veri KategorileriBu Kategoride İşlenen Veri Tiplerine ÖrneklerKimlik Verisi


Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, kimlik fotokopisi, fotoğraf,
imzanızİletişim Verisi


Telefon numaranız, açık adresiniz, e-posta adresinizHukuki İşlem Verisi


Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgilerFiziksel Mekan Güvenliği Verisi


Güvenlik kamerası kayıtlarınızFinans Verisi


Tapu bilgileri, banka hesap bilgileri


2.Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Yukarıda yer alan Kişisel Verileriniz;

 • Sizlerle iletişim faaliyetlerini yürütebilmemiz,
 • Müşteri ilişkileri ve memnuniyet yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ile müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • Sizlerin talep ve/veya şikayetlerinizin takibini yapabilmemiz,
 • Yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaları yapabilmemiz ve buna bağlı iş süreçlerini yürütebilmemiz,
 • Şirketimizin emniyetini ve fiziksel mekan güvenliğinin temini ile bunlara ilişkin idari, teknik tedbirleri sağlayabilmemiz,
 • Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizi teyit edebilmemiz; suistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın önlenmesi için gerekli işlemleri yapabilmemiz,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizi muhafaza edebilmemiz; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması ve yedeklenmesi işlerini gerçekleştirmemiz; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünü sağlayabilmemiz; bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirleri alabilmemiz,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz, yasal takipleri ve hukuki süreçleri yürütebilmemiz amaçları ile işlenecek, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, sınıflandırılacaktır.


3. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?

Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için; ve gerektiğinde yukarıda belirttiğimiz amaçlar dahilinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, devir yazıları onayının gerçekleştirilebilmesi amacıyla OSB’ye, ortak girişlerinin düzenli olarak yapılabilmesi ve genel kurullarda kullanılacak hazirun listelerinin sistem üzerinden temin edilmesi
amacıyla Ticaret Bakanlığına bağlı Koop-bis sistemine, kar payı ödemesi yapılabilmesi amacıyla bankalara aktarılabilecektir.

4.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Ve Bunlara İlişkin Hukuki Sebepler
Nelerdir?

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen (i) açık rızanın alınması (ii) kanunlarda açıkça öngörülmesi (iii) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (iv) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (v) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması hukuki sebepleriyle işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar kapsamında ve aşağıda Kanun’un 4. Maddesinde sayılan Genel İlkelere uygun olarak;

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olmak,

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olmak kaydıyla,

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar ile,

d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzereotomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla (e-mail, kağıt ortamında, formlarla, telefonla vb.) işlenecek, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, sınıflandırılacak ve
gerektiğinde yukarıda belirtilen yerlere aktarılabilecektir.

6.Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız Nelerdir ve Bu Haklara Nasıl
Erişebilirsiniz?

Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. KVKK’nın 11. maddesinde kişisel veri sahibinin kanun kapsamındaki hakları sayılmıştır.

KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” Madde 5’e göre İMES Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi’ne yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu:
İMES Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi

Adres: Dudullu OSB Mah. İMES-504 Sok. E Blok No: 2 Ümraniye/İstanbul

Mail: kvkk@imes.org


İşbu Aydınlatma Metnini okudum ve anladım.


AD SOYAD
- İMZA

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

PERSONEL AYDINLATMA METNİ

Değerli Çalışanımız;

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden İmes Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi (“İMES”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemlerini, kimlere aktarılabileceğini ve KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 1. Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

İş sözleşmesi gereği ve ilgili kanunlar çerçevesinde;

Veri Kategorileri Bu Kategoride İşlenen Veri Tiplerine Örnekler
Kimlik Verisi Adınız, soyadınız, T.C. No, doğum tarihiniz, doğum yeriniz, cinsiyetiniz, medeni durumunuz, nüfus cüzdanı fotokopisi, nüfus kayıt örneğiniz, imzanız, sosyal güvenlik numaranız
İletişim Verisi Telefon numaranız, açık adresiniz, e-posta adresiniz, acil durumlarda ulaşmamızı istediğiniz kişinin irtibat bilgileri,
Lokasyon Verisi Şirket aracı lokasyon bilginiz (araç tahsis edilmişse)
Özlük Verisi Özgeçmişiniz, askerlik terhis belgeniz, finansal ve maaş detaylarınız, banka hesap bilgileriniz, sigorta giriş/emeklilik bilgileriniz
Fiziksel Mekan Güvenliği Verisi Güvenlik kamerası kayıtlarınız
Hukuki İşlem Adli makamlarla yazışmalardaki bilgileriniz, Dava dosyasındaki bilgileriniz
İşlem Güvenliği Verisi Şirket bilgisayarınıza ait IP numaranız, şirketimizin bilgi ve irtibat sistemlerini kullanımınıza ilişkin bilgileriniz
Mesleki Deneyim Verisi Öğrenim durumunuz, diplomalarınız, sertifikalarınız, aldığınız eğitimler, becerileriniz, aldığınız kurslar, sürücü ehliyetinizin fotokopisi, SRC Belgesi (şoförseniz)
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Fotoğraflarınız, videolarınız
Sağlık Verisi Detaylı sağlık bilgileriniz veya tıbbi bilgileriniz
 1. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Yukarıda yer alan Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz;

 • İnsan kaynakları politikaları ve süreçlerini (performans değerlendirmeleri, maaş planlamaları, eğitim ihtiyaçlarının tesbiti vb.) planlayabilmemiz ve uygulayabilmemiz, iletişim faaliyetlerini, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütebilmemiz,
 • Sizlere maaş ödemelerinizi, sigorta ödemelerini yapabilmemiz, ve bunlara ilişkin vergi yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz,
 • Acil durum yönetim süreçlerini, bilgi güvenliği süreçlerini, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerini, faaliyetlerimizi mevzuata uygun yürütebilmemiz,
 • Yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaları yapabilmemiz ve buna bağlı iş süreçlerini yürütebilmemiz,
 • Ticari ve/veya iş stratejilerini planlanlayıp, uygulayabilmemiz, finans ve muhasebe işlerini yürütebilmemiz,
 • Sizlerin bedensel ve ruhsal güvenliğini, şirketimizin emniyetini ve bunlara ilişkin idari, teknik tedbirleri sağlayabilmemiz,
 • Her türlü iş ilişkisine girilen şirketlerle ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğini sağlayabilmemiz,
 • Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizi teyit edebilmemiz; suistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın önlenmesi için gerekli işlemleri yapabilmemiz,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizi muhafaza edebilmemiz; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması ve yedeklenmesi işlerini gerçekleştirmemiz; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünü sağlayabilmemiz; bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirleri alabilmemiz,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz, yasal takipleri ve hukuki süreçleri yürütebilmemiz

amaçları ile işlenecek, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, sınıflandırılacak ve gerektiğinde yukarıda belirttiğimiz amaçlar dahilinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, hukuki süreçlerin takibi amacıyla anlaşmalı olduğumuz avukatlık bürolarına, şirketlere aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Ve Bunlara İlişkin Hukuki Sebepler Nelerdir?

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen (i) açık rızanın alınması (ii) kanunlarda açıkca öngörülmesi (iii) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (iv) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (v) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması hukuki sebepleriyle işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar kapsamında ve aşağıda Kanun’un 4. Maddesinde sayılan Genel İlkelere uygun olarak; a)

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olmak,

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olmak kaydıyla,

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar ile,

d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla (e-mail, kağıt ortamında, formlarla, telefonla vb.) işlenecek, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, sınıflandırılacak ve gerektiğinde yukarıda belirtilen yerlere aktarılabilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerinizi Paylaşmak İstemezseniz?

İstenilen kişisel verilerinizi vermek istemezseniz, sizinle olan sözleşmeden doğan borçlarımızı (size ödeme yapma, size bir menfaat sağlama borcumuz vb.) veya yasal yükümlülüklerimizi (çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlama vb.) tamamen yerine getiremeyebiliriz.

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız Nelerdir ve Bu Haklara Nasıl Erişebilirsiniz?
 2. Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. KVKK’nın 11. maddesinde kişisel veri sahibinin kanun kapsamındaki hakları sayılmıştır.

KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” Madde 5’e göre İMES’e yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: İmes Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi

Adres: Dudullu OSB Mah. İMES-504 Sok. E Blok No: 2 Ümraniye/İstanbul

Mail: kvkk@imes.org

İşbu Aydınlatma Metnini okudum ve anladım.

AD SOYAD - İMZA

SS İMES SANAYİ SİTESİ İŞLETME KOOPERATİFİ

Hizmet Sahasında Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden SS İMES SANAYİ SİTESİ İŞLETME KOOPERATİFİ (“İMES”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. ww.akkasgroup.com

Hizmet binamızda ve yollarda toplam 82 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla hizmet sahamızın güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta, plaka tanıma sistemi kullanılmakta ve kayıt işlemi idari işler ve güvenlik birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yollarla işlenmektedir. Ayrıca ilgili kişisel verileriniz hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. KVKK’nın 11. maddesinde kişisel veri sahibinin kanun kapsamındaki hakları sayılmıştır.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” Madde 5’e göre, Dudullu OSB Mah. İMES-504 Sk. E Blok No: 2 Ümraniye/İstanbul adresine yazılı olarak gönderebilir veya kvkk@imes.org e-posta adresine iletebilirsiniz.

İletişim Formunda İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden SS.İMES Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere
aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

İnternet sitemizdeki iletişim formu aracılığıyla paylaştığınız ad soyad, e-posta adresiniz kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması, ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ve başvuruda bulunduğunuz konu hakkında sizinle iletişim kurulabilmesi amaçlarıyla işlenmektedir. Ayrıca işbu form ile paylaştığınız bilgiler üzerinde mutlak bir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bilmemizi istemediğiniz kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi Şirketimizle paylaşmamanızı tavsiye ederiz.

Söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasıve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir ve sadece hukuki uyuşmazlıklarda ilgili yargı mercileriyle paylaşılacaktır.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi,“Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, Dudullu OSB Mah. İMES-504 Sok. E Blok No: 2 Ümraniye/İstanbul adresine yazılı olarak gönderebilir veya kvkk@imes.org e-posta adresine iletebilirsiniz.

Kullanabileceğiniz bir başvuru formu sizi bilgilendirmek ve sizlere kolaylık sağlamak adına internet sitemizde yayınlanmıştır. İlgili formu görüntülemek için tıklayınız.

İMES
VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU

1. Genel Açıklamalar www.akkasgroup.com

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”) KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

Başvuru formu, SS.İMES Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi (“İMES”) ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, İMES tarafından işlenen kişisel verilerinizin eksiksiz olarak belirlenerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için hazırlanmıştır. Kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması ve hukuka aykırı veri aktarımının önlenmesi amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için İMES tarafından ek bilgiler istenebilir. Başvuru Sahibi tarafından belirtilen
bilgilerin doğru ve/veya güncel olmaması ya da taleplerin yetkisiz olması halinde, bu hususa ilişkin sorumluluk Başvuru Sahibi’nindir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesi uyarınca Başvuru Sahibi ’nin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyeti kadar ücret talep edilebilir.

2. KVKK’nın 11. Maddesi Çerçevesinde Başvuru Hakkının Kapsamı

Başvuru Sahibi İMES’e başvurarak aşağıda yer alan konularda talepte bulunabilir:

a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,


e. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,


f.KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,


g. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,


h. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme,

3. Başvuru Yöntemi www.akkasgroup.com

KVKK’nın 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı ve imzalı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede yazılı olarak yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

· Başvuru Sahibinin şahsen elden başvurusu ile,

· Noter vasıtasıyla,

· Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ile veya

· Başvuru Sahibinin tarafıma daha önce bildirdiği ve sistemimizde kayıtlıbulunan elektronik posta
adresinden göndereceği e-mail ile tarafıma iletilebilecektir.

Aşağıda, yazılı başuruları ne şekilde tarafıma ulaşıtıacağına ilişin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

Başvuru
Yöntemi


Başvuru
Gönderiminde Belirtilecek BilgiBasurunun Yapılacağı Adres

Şahsen
Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge
ile başvurması

Zarfı
üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Bilgi Talebi”
yazılacaktır.

Dudullu
OSB Mah. İMES-504 Sok. E Blok No: 2 Ümraniye/İstanbul

Noter
vasıtasıyla tebligat

Tebligat
zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi”
yazılacaktır.

Dudullu
OSB Mah. İMES-504 Sok. E Blok No: 2 Ümraniye/İstanbul

“Güvenli
elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)Yoluyla

E-postanın
konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi
Talebi” yazılacaktır.


ssimessanayisitesikooperatifi@hs01.kep.tr

Mobil İmza
ya da E-posta ile Başvuru ilgili kişi taraflıdan veri sorumlusuna daha
önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan
elektronik

E-postanın
konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi
Talebi” yazılacaktır.

kvkk@imes.org

Çerez Politikası

SS İMES SANAYİ SİTESİ İŞLETME KOOPERATİFİ (“İMES”) olarak internet sitelerimizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler kullanmaktayız. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından veya aşağıdaki detaylı çerez kaldırım açıklamasından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitelerimizin kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece internet sitelerimizde çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız. Toplanan verilerle ilgili düzenlemelere internet sitelerimizde yer alan Aydınlatma Metninden ulaşabilirsiniz.

Çerezlerimiz, internet sitelerimizi kullanmanız sırasında size kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak, hizmetlerimizi geliştirmek ve deneyiminizi iyileştirmek için kullanılır.

 

Çerezler kullanım amaç ve şekillerine göre farklı başlıklarda değerlendirilebilirler. Bu başlıklardan bazıları aşağıda açıklanmıştır;

Oturum çerezleri: Geçici çerezlerdir, tarayıcınızı kapattığınızda silinirler, yani kalıcı değillerdir. Sitelerimizin ve sizin, ziyaretinizde güvenliğini, sürekliliğini sağlamak gibi
amaçlarla kullanılırlar.


Kalıcı çerezler:
Sizin bir hareketinizle ya da çerezin içerisindeki süre aralığı sona erene kadar
tarayıcınızın alt klasörlerinde tutulurlar. Bu çerezler sizin bilgilerinizi ve seçimlerinizi bir sonraki ziyaretinizde internet sitemizin hatırlamasına yardımcı olurlar.


Birinci ve üçüncü kişi çerezler:
Birinci kişi çerezler sitemiz tarafından kullanılan çerezlerdir. Üçüncü kişi çerezler ise sitemiz haricinde bilgisayarınıza kurulan çerezlerdir.


Zorunlu çerezler:
https://www.imes.org/ internet sitelerinin düzgün şekilde çalışabilmesi için, özelliklerinin düzgün şekilde sunulabilmesi amacıyla kurulan anonim nitelikte
çerezlerdir.

 

Aşağıdaki liste web sitemizde kullanılan çerezleri detaylandırmaktadır.

ÇerezTürüSüreAçıklama
_gaPerformans2 YılBu çerez Google Analytics tarafından kullanılır. Ziyaretçi sayılarını, oturum sayılarını, kampanya verilerini hesaplamak ve sitenin analiz raporu için site kullanımını takip etmek için kullanılır. Çerezler bilgileri anonim olarak saklanırr ve benzersiz ziyaretçileri tanımlamak için oluşturulmuş bir sayı kullanır. Kişisel veri içermez.
_gat_gtag_UA_**Performans1 DakikaGoogle Analytics hesabı ile sitenin bağlantısı sağlamak için kullanılır. Kullanılara ait veri içermez. kullanılır.
_gidPerformans1 GünBu çerez Google Analytics tarafından kullanılır. Çerez, ziyaretçilerin bir web sitesini nasıl kullandıklarına dair bilgileri depolamak için kullanılır ve sitenin nasıl çalıştığı hakkında bir analitik raporu oluşturmaya yardımcı olur. Toplanan veriler ziyaretçilerin sayısı, geldikleri kaynak ve ziyaret edilen sayfaları gibi bilgileri, anonim olarak takip eder. Kişisel veri içermez.
cookielawinfo-checkbox-necessaryÇerez1 YılÇerez Politikasının Gerekli çerezleri kabul ettiğinize dair tutulan bir çerez kaydıdır.
cookielawinfo-checkbox-non-necessary1 YılÇerezÇerez Politikasınının Gereksiz çerezleri izlemesine yardımcı olan bir çerezdir.
PHPSESSIDSession0Farklı bir sayfada görüntülenebilen bir form gönderildiğinde basit bir mesaj saklamak için. Örneğin, bir sorgulama formu yanlış doldurulursa, gönderilecek hataları belirtmek için kullanıcıya bir mesaj kaydedilir ve sunulur. Bir sorgulama formu başarıyla gönderildiğinde, bir mesaj saklanır ve kullanıcıya sorgulama için teşekkür eder. Bu çerezde hiçbir kişisel bilgi saklanmaz.

 

İşlevsel ve analitik çerezler: Tercihlerinizin hatırlanması ve gezinme deneyiminizi geliştirmemize yarayan işlevsel çerezler ve hangi sayfalarımızın daha fazla ilgi çektiğini, hangi
kaynakların daha çok görüntülendiğini görmemize yarayan, sitelerimizdeki trafiği
görerek bu trafiğe uygun hizmet sağlamamızı sağlayan analitik çerezler kullanılmaktadır. Bu nitelikte çerezler de anonimdir.

Sitelerimizin kullandığı zorunlu ve birinci parti olanlar haricinde kullanılan
çerezler şunlardır:

Google Analytics: Kullanıcıların internet sitesini nasıl kullandığını analiz eden bir web analiz
aracıdır. Anonim olan bilgilerin yanı sıra internet sitesini kullanmanızla ilgili kişisel veri niteliğindeki bilgiler (İsim, adres, e-mail adresi, IP adresi) tarayıcınız tarafından Google’a gönderilir ve Google tarafından işlenir.

Google Tag Manager: Bu çerezler bir dahaki ziyaretinizde sizi tanımamıza izin veren cihazınıza özgün ve rastgele oluşturulmuş bir kimlik (ID) atayarak internet sitesi kullanımınızı
analiz etmemizi sağlayacaktır. Bilgileriniz tarayıcınız tarafından Google’a gönderilir ve Google tarafından işlenir.

Kullanıcı internet tarayıcılarının "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek veya " www.allaboutcookies.org " veya "www.youronlinechoices.eu " adresini ziyaret ederek
kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilir. Kullanıcı kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddetmesi halinde, söz konusu web sitesini, veya mobil webi kullanmaya devam edebilir, fakat söz konusu mecraların tüm işlevlerine erişemeyebilir veya erişimi sınırlı olabilir.


Çerezler nasıl silinir?

Çerezlerin çoğunun silinmesi kolaydır. Sadece tarayıcınızı seçin ve talimatları izleyin.

Chrome

 1. Klavyenizde Ctrl +Shift + Delete tuşlarına basın.
 2. Bir zaman aralığı seçin.
 3. 'Çerezler ve diğer site verileri' onay kutusunu seçin.
 4. Verileri temizle" düğmesini tıklayın.

Fire fox

 1. Klavyenizde Ctrl + Shift + Delete tuşlarına basın.
 2. Temizlenecek bir zaman aralığı seçin.
 3. 'Çerezler' onay kutusunu seçin.
 4. "Şimdi temizle" düğmesini tıklayın.

Safari

 1. Safari menüsünden Tercihler' i seçin.
 2. Gizlilik sekmesine gidin.
 3. 'Web sitesi verilerinibyönet' i tıklayın.
 4. 'Tümünü Kaldır' ı tıklayın.

Edge

 1. Klavyenizde Ctrl + Shift + Delete tuşlarına basın.
 2. Çerezler ve kaydedilmiş web sitesi verileri' onay kutusunu seçin.

 3. Temizle" düğmesini tıklayın. www.akkasgroup.com

Internet Explorer

 1. Klavyenizde Ctrl + Shift + Delete tuşlarına basın.
 2. Çerezler ve web sitesi verileri' onay kutusunu seçin.
 3. Sil" düğmesini tıklayın.

İMES Santral Ses Kaydı Aydınlatma Metni

İMES’i arayanların paylaşmış olduğu ad, soyad, telefon numarası ve ses kaydı kişisel verileri;

(I)arayan kişiye doğru hitap edebilmek,

(II) aramanın teyidi,

(III) ileride doğabilecek olan uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi,

(IV) hizmet kalitesi takibi,

(V) ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili size bilgi verebilmek,


amacıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Bu kişisel veriler, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine bağlı olarak telefon yoluyla otomatik olarak işlenmekte olup sadece hukuki uyuşmazlıklarda talep durumunda ilgili yargı mercileriyle paylaşılacaktır. Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları” Tebliğine göre İMES’in Dudullu OSB Mah. İMES-504 Sk. E Blok No: 2 Ümraniye/İstanbul adresine iletebilirsiniz.”

Call Now ButtonAra