İMES VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU

İMES
VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU

1. Genel Açıklamalar 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”) KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

Başvuru formu, SS.İMES Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi (“İMES”) ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, İMES tarafından işlenen kişisel verilerinizin eksiksiz olarak belirlenerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için hazırlanmıştır. Kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması ve hukuka aykırı veri aktarımının önlenmesi amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için İMES tarafından ek bilgiler istenebilir. Başvuru Sahibi tarafından belirtilen
bilgilerin doğru ve/veya güncel olmaması ya da taleplerin yetkisiz olması halinde, bu hususa ilişkin sorumluluk Başvuru Sahibi’nindir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesi uyarınca Başvuru Sahibi ’nin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyeti kadar ücret talep edilebilir.

2. KVKK’nın 11. Maddesi Çerçevesinde Başvuru Hakkının Kapsamı

Başvuru Sahibi İMES’e başvurarak aşağıda yer alan konularda talepte bulunabilir:

a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,


e. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,


f.KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,


g. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,


h. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme,

3. Başvuru Yöntemi 

KVKK’nın 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı ve imzalı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede yazılı olarak yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

· Başvuru Sahibinin şahsen elden başvurusu ile,

· Noter vasıtasıyla,

· Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ile veya

· Başvuru Sahibinin tarafıma daha önce bildirdiği ve sistemimizde kayıtlıbulunan elektronik posta
adresinden göndereceği e-mail ile tarafıma iletilebilecektir.

Aşağıda, yazılı başuruları ne şekilde tarafıma ulaşıtıacağına ilişin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

Başvuru
Yöntemi


Başvuru
Gönderiminde Belirtilecek BilgiBasurunun Yapılacağı Adres

Şahsen
Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge
ile başvurması

Zarfı
üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Bilgi Talebi”
yazılacaktır.

Dudullu
OSB Mah. İMES-504 Sok. E Blok No: 2 Ümraniye/İstanbul

Noter
vasıtasıyla tebligat

Tebligat
zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi”
yazılacaktır.

Dudullu
OSB Mah. İMES-504 Sok. E Blok No: 2 Ümraniye/İstanbul

“Güvenli
elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)Yoluyla

E-postanın
konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi
Talebi” yazılacaktır.


ssimessanayisitesikooperatifi@hs01.kep.tr

Mobil İmza
ya da E-posta ile Başvuru ilgili kişi taraflıdan veri sorumlusuna daha
önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan
elektronik

E-postanın
konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi
Talebi” yazılacaktır.

kvkk@imes.org